INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMĄ REGLAMENTO (ES) 2016/679 (BDAR) 13 STRAIPSNIS

 

DUOMENŲ VALDYTOJAS

 • UAB „GI GROUP LITHUANIA“, įmonės kodas 302473574, PVM mokėtojo kodas LT100005512117, atstovaujama Žilvino Akelio.
 • UAB „GI BPO“, įmonės kodas 305669674, atstovaujama Daniele Merlerati.

Abu juridiniai vienetai veikia kaip „Gi Group“ grupės įmonės (toliau – „Įmonės“ arba „Jungtiniai duomenų valdytojai“)
Bendras kontaktinis adresas: Manufaktūrų g. 20, LT-11342 Vilnius
Bendras kontaktinis tel. nr. +37069226911, el. p. lt.privacy@gigroup.com

DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS

Addresas: Piazza IV Novembre 5, 20124 Milan, Italy
El. p.: dpo@gigroup

DUOMENŲ VALDYMO TIKSLAI

Kodėl yra naudojami jūsų asmens duomenys ir kokia sąlyga įteisina jų naudojimą?

Kiek laiko saugome jūsų asmens duomenis?

1. Reguliarūs pranešimai kandidatams

Reguliarių informacinių pranešimų kandidatams siuntimui arba tiesioginei prieigai su automatinio kontaktavimo procedūromis (el.paštas).

Teisinis pagrindas, kuris įteisina naudojimą, yra sutikimas. Sutikimas naudoti duomenis aukščiau paminėtiems tikslams yra neprivalomas.

2. Įmonių rinkodaros tikslais

Informacinių ir reklaminių pranešimų apie „Gi Group“, „Grafton Recruitment“ ir „Gi BPO“ siūlomas paslaugas siuntimui (laikinasis darbas, personalo paieška ir atranka, reiklių ištekliams procesų perėmimas), vykdant statistinius ir (arba) rinkos tyrimus, tradiciniais (paštas, operatorių skambučiai) ir automatizuotais būdais (el. paštas, SMS, MMS, momentiniai pranešimai).

Teisinis pagrindas, kuris įteisina naudojimą, yra sutikimas. Sutikimas naudoti duomenis minėtiems tikslams yra visiškai neprivalomas.

3. „Gi Group“ įmonių grupės rinkodarai

Informacinių ir reklaminių pranešimų apie kitų grupės įmonių, esančių ES ir už jos ribų, siūlomas paslaugas, siuntimas (ypač HR konsultacijos ir mokymai, HR administravimo užsakomosios paslaugos, perkėlimo palaikymas, personalo paieška ir atranka, vadovų paieška, rinkodara), arba vykdant  statistinius ir (arba) rinkos tyrimus, tradiciniais (paštas, operatorių skambučiai) ir automatizuotas būdais (el. paštas, SMS, MMS, momentiniai pranešimai).

Teisinis pagrindas, kuris įteisina duomenų naudojimą, yra sutikimas. Sutikimas naudoti duomenis minėtiems tikslams yra visiškai neprivalomas.

Kol yra atšaukiamas sutikimas

Pasibaigus aukščiau nurodytiems saugojimo laikotarpiams, asmens duomenys bus sunaikinti, ištrinti ar padaryti anoniminiais, suderinamais su techninio naikinimo ir atsarginių kopijų darymo procedūromis.

DUOMENŲ GAVĖJAI

Asmens duomenimis gali naudotis tik įmonės padalinių darbuotojai, kuriems suteikta teisė jais naudotis, jei jie užsiima aukščiau nurodyta veikla. Šie darbuotojai turi būti gavę tinkamas naudojimo instrukcijas. Įmonės gali perduoti jūsų asmens duomenis 3 punkte nurodytais tikslais „Gi Group“ grupės įmonėms Italijoje ar kitose šalyse.

Jūsų asmens duomenis taip pat gali naudoti kiti subjektai. Jie gali būti paskirti asmens duomenų naudotojais, jeigu teikia Įmonėms:

 • Konsultacines paslaugas;
 • Klientų duomenų bazių tvarkymo ir priežiūros paslaugas;
 • Dokumentų tvarkymo paslaugas;
 • Paslaugas, leidžiančias išsiųsti pranešimus;
 • Rinkos tyrimų paslaugas.

Naujausią adresatų sąrašą galite gauti mūsų pagrindiniame biure arba atsiuntę elektroninį laišką adresu lt.privacy@gigroup.com

 

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Duomenų subjektas gali paprašyti jungtinių duomenų valdytojų suteikti prieigą prie duomenų, juos ištrinti, ištaisyti neteisingus duomenis ir papildyti neišsamius duomenis, taip pat apriboti jų naudojimą BDAR 18 straipsnyje nurodytais atvejais.

Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu visiškai ar iš dalies prieštarauti duomenų, reikalingų teisėtiems duomenų apsaugos pareigūno interesams, naudojimui.

Duomenų subjektui taip pat suteikiama teisė gauti jungtiniams duomenų valdytojams pateiktus duomenis bendro naudojimo struktūrizuotu formatu, kurį gali perskaityti automatiniai įtaisai, jei yra pateiktos BDAR 20 straipsnyje nurodytos perkeliamumo teisės sąlygos, taip pat, jei techniškai įmanoma, be kliūčių perduoti juos kitiems duomenų apsaugos pareigūnams

Duomenų subjektas turi teisę pateikti skundus atitinkamai kontrolės institucijai (ypač valstybėje narėje, kurioje jie nuolat gyvena ar dirba, arba valstybėje, kurioje įvyko tariamas pažeidimas).

Šiomis teisėmis gali būti pasinaudota atsiuntus laišką aukščiau nurodytu adresu arba el. paštu lt.privacy@gigroup.com. Kai prašymas bus pateiktas elektroninėmis priemonėmis, informacija bus teikiama įprastu elektroniniu formatu.

 

TEISĖ NESUTIKTI SU DUOMENŲ NAUDOJIMU TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLAMS

Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad būtų naudojami asmens duomenys, kurie, jų manymu, yra naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, atsiuntę laišką aukščiau nurodytu adresu ir (arba) el. paštu, adresu: lt.privacy@gigroup.com ir (arba) paspaudę ant atitinkamų nuorodų, esančių jiems siunčiamuose pranešimuose.

 

SUTIKIMO ATŠAUKIMAS

Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad būtų naudojami asmens duomenys, kurie, jų manymu, yra naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, atsiuntę laišką aukščiau nurodytu adresu ir (arba) el. paštu, adresu: lt.privacy@gigroup.com ir (arba) paspaudę ant atitinkamų nuorodų, esančių jiems siunčiamuose pranešimuose.

Sutikimo atšaukimas nepažeidžia naudojimo teisėtumo, pagrįsto sutikimu, kurį pateikėte prieš atsisakymą.

 

BENDRO DUOMENŲ VALDYMO SUSITARIMAS

Vadovaujantis BDAR 26 straipsniu, Įmonės yra sudariusios bendro duomenų valdymo susitarimą, kuriuo nustato savo pareigas ir atsakomybes šiais klausimais:

 • Asmens duomenų saugojimo ir naudojimo tikslai ir priemonės;
 • Procedūros, užtikrinančios efektyvią reakciją į duomenų subjekto užklausas ir prašymus pasinaudoti savo duomenų subjekto teisėmis, kurios apibrėžtos šio dokumento skirsnyje „Duomenų subjekto teisės“;
 • Asmens duomenų tvarkymo saugumo priemonės ir duomenų pažeidimų valdymo procedūros;
 • Šio dokumento turinys.